GÜVENLİK DUVARI CİHAZLARI VE YÖNETİM SİSTEMİ LİSANS YENİLEMESİ VE DESTEK PAKETİ ALIMI

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Güvenlik Duvarı Cihazları ve Yönetim Sistemi Lisans Yenilemesi ve Destek Paketi Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/593263

 

1-İdarenin
a) Adı : BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DİCLE ÜNİVERSİTESİ
b) Adresi : Dicle Üniversitesi Kampüsü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Kıtılbıl Mah. 21200 SUR/DİYARBAKIR
c) Telefon ve faks numarası : 04122411016 -
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı : Güvenlik Duvarı Cihazları ve Yönetim Sistemi Lisans Yenilemesi ve Destek Paketi Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : 1 (bir) Yıllık Güvenlik Duvarı Cihazları ve Yönetim Sistemleri Lisans Yenilemesi ve Destek Paketi Hizmet Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Dicle Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 16.06.2024, işin bitiş tarihi 15.06.2025
d) İşe başlama tarihi : 16.06.2024

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 31.05.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Dicle Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

Belge Adı Açıklama Ortak Girişimlerde
Kamu Bilişim Yetki Belgesi Kamu Bilişim Yetki Belgesi Yeterlik Bilgileri Tablosuna işlenecektir. Tüm ortakların sunması gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Belge Adı Açıklama Ortak Girişimlerde
Satış Yetki Belgesi Teknik Şartnamede belirtilen ürün ile ilgili teklif verecek firmaların, üretici veya distribütör firmadan Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben alınan yetki belgesini Yeterlilik Bilgileri Tablosunda belirtecek olup, İhale sonrasında yeterlilik kriterlerini sağlayan isteklilerden, Beyan Edilen Bilgileri Tevsik Eden Belgelerin Sunulması istenilmesinde yetki belgesini göndereceklerdir. Tek ortağın sunması yeterlidir.
Teknik Şartnamenin Kabul Edildiğine İlişkin Belge İstekliler, Teknik Şartname maddelerini kabul ettiklerine ilişkin belgeyi, Yeterlilik Bilgileri Tablosunda belirtecek olup, İhale sonrasında yeterlilik kriterlerini sağlayan isteklilerden, Beyan Edilen Bilgileri Tevsik Eden Belgelerin Sunulmasının istenilmesinde, Teknik Şartname maddelerinin kabul edildiğine ilişkin belgeyi göndereceklerdir. Tek ortağın sunması yeterlidir.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Her türlü güvenlik duvarı cihazları yazılım lisansı  ile ilgili iş ve işlemler  benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Bilgisayar Sistemlerine Yönelik Hizmetler/0,87
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

 

#ilangovtr Basın No ILN02027999