TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

DEVLET HASTANESİ-DİYARBAKIR SELAHATTİN EYYUBİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

2 KALEM TIBBİ DEMİRBAŞ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/755796

 

1-İdarenin
a) Adı : DEVLET HASTANESİ-DİYARBAKIR SELAHATTİN EYYUBİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : Op.Dr.Şeref İNALÖZ Cad.Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi 21100 Dağkapı YENİŞEHİR/DİYARBAKIR
c) Telefon ve faks numarası : 4122289193 - 4122289198
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 2 KALEM TIBBİ DEMİRBAŞ ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı : GÖĞÜS CERRAHİ CERRAHİ TORAKOTOMİ SETİ :1 SET TAM KAPALI SİSTEM TAM OTOMATİK DOKU TAKİP CİHAZI:1 ADET
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : SELAHADDİN EYYUBİ DEVLET HASTANESİ BİYOMEDİKAL DEPOSU
ç) Süresi/teslim tarihi : YAZILI VEYA SÖZLÜ SİPARİŞ VERİLDİKTEN SONRA ( ACİL DURUMLAR HARİÇ ) SİPARİŞLER EN FAZLA 60 GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLECEKTİR
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı gün işe başlanır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 28.06.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : DİYARBAKIR SELAHADDİN EYYUBİ DEVLET HASTANESİ KONFERANS SALONU


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
Tasdik Şehri Belgesi
Üretim Yerleri Belgesi

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
EC Sertifikası
TÜV ve SÜD Sertifika Belgesi
4.3.1.2. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:
Sağlık Bakanlığından onaylıdır belgesi
UTS Kayıt belgesi
4.3.1.3. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
Sağlık Bakanlığından onaylıdır belgesi
UTS Kayıt belgesi
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
Katalog
Teknik Şartnameye Cevaplar ve Açıklamalar


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
 

#ilangovtr Basın No ILN02045175